1 - هدف و استراتژی شرکت استفاده از منابع انسانی ماهر و حرفه ای در جهت بکارگیری متد روز دنیا برای شناخت کامل پرسنل از بعد روانشناسی و پیاده سازی الگوهای پیشرفته

2 - مدیریت استعداد، یادگیری، آموزش و توسعه کارکنان

3 - ارتقا فرهنگ سازمانی مجموعه و پرسنل

4 - ایجاد محیط ایمن و سالم در جهت کاهش فرسایش

5 - متدهای نوین ارزیابی پرسنل در جهت قدردانی و یا ارتقاء جایگاه آن ها

6 - گره خوردن سیاست های خرد و کلان شرکت با مجموعه منابع انسانی  و داده های آن

7 - بررسی شرایط پرسنل و نزدیک شدن به رضایت کامل آن ها که از اولویت های گروه میکرونخ می باشد

8 - شرکت در برنامه های خیریه و بشردوستانه

9 - ایجاد فعالتی های شاد و نشاط آور در خارج از محیط کار در جهت بالا بردن روحیه پرسنل

10 - اعتقاد به کارگروهی و خانواده بودن مجموعه میکرونخ